Freshwater Fishes / Rasbora collections

Rasbora Agilis
Blackstripe Rasbora
519001
Rasbora Agilis
Rasbora Aurotaeniata
519002
Rasbora Aurotaeniata
Rasbora Axelrodi
Rasbora Axelrodi
519003
Rasbora Axelrodi
Rasbora Axelrodi Blue
Deep Blue color
519004
Rasbora Axelrodi Blue
Rasbora Bangkanensis
Rasbora Bangkanensis
519005
Rasbora Bangkanensis
Rasbora Briggitae
Rasbora Briggitae
519006
Rasbora Briggitae
Rasbora Brittani
519007
Rasbora Brittani
Rasbora Dorsiocellata
Hi Spot Rasbora
519008
Rasbora Dorsiocellata
Rasbora Einthovani
519009
Rasbora Einthovani
Rasbora Gracilis
519010
Rasbora Gracilis
Rasbora Heteromorpha
Harlequin Rasbora
519011
Rasbora Heteromorpha
Rasbora Heteromorpha Espei
519012
Rasbora Heteromorpha Espei
Rasbora Kalochroma
Big Spot Rasbora
519013
Rasbora Kalochroma
Rasbora Maculata
Spotted Rasbora
519014
Rasbora Maculata
Rasbora Merah
Rasbora Merah
519015
Rasbora Merah
Rasbora Pauciperforata
Redlined Rasbora
519016
Rasbora Pauciperforata
Rasbora Reticulata
519017
Rasbora Reticulata
Rasbora Sumatrana
519018
Rasbora Sumatrana
Rasbora Trilineata
Scissortail Rasbora
519019
Rasbora Trilineata
Rasbora Tubbi
King Rasbora
519020
Rasbora Tubbi